Bilder: Trafikverket

Forskningsprojekt

KAJTs interaktiva projektkarta

Utforska KAJTs pågående projekt genom att föra musen över "projektkartan" nedan, och klicka för att få men information!

KAJT Forskningsprogram
Internationell samverkan och Shift2Rail

ARCC CO2REOPT Plasa TRANS-FORM In2Rail Fr8Hub Impact-2
Kärnområden
Strategisk kapacitetsplanering

Elasticitet TOMSAM KAIN CO2REOPT Stapla-f
Taktisk kapacitetsplanering

EPLUS TTK TT-JOB FlexÅter StratSim Mist Reläet SamEff Plasa TRANS-FORM Fr8Hub Impact-2 GraPro Bada-f UHF RIT
Operativ kapacitetsplanering

UFTB DIALOG AvHastGods In2Rail ARCC Utspridd Blixten Incident ERTMS
Breddområden
Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan
TOMSAM TT-JOB SamEff
Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet
ARCC
Planering av transportnätverk, fordon och personal
CO2REOPT
Underhåll och trafik
Elasticitet EPLUS Stapla-f UHF Bada-f
Digitalisering och automation i tågplaneprocess och operativ drift
FlexÅter Plasa UFTB
Trafikinformation
DIALOG
Hantering av större störningar
Incident Blixten
Uppföljning och återkoppling
TTK Mist AvHastGods Utspridd

Nedan listas både pågående och avslutade projekt inom KAJT. Mer information om projekten hittar du i KAJTs projektkatalog.

Pågående projektProjektnamn

Utförare

Projektledare

Nyckeltal för punktlighet på järnväg (Nypunkt)

VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Ida Kristoffersson

Strategisk anläggningsplanering för balansering av underhåll och tågtrafik (STAPLA)

Linköpings universitet

Tomas Lidén

Tid för underhållsåtgärder i spåret

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Ragnar Hedström

FTTS2 – Socioteknisk systemdesign av framtidens tågtrafiksystem

Uppsala universitet

Anders Arweström Jansson

SJ - Optimering och Tidtabeller (SJOT)

RISE

Martin Aronsson

Grundorsaker till mänskliga felhandlingar vid operativ tågtrafikledning (FelOp)

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Gunilla Björklund

Digitalization and Automation of Freight Rail, WP 3 (Fr8Rail II WP3)

RISE SICS, LiU, KTH, BTH, VTI, LU

Martin Joborn

Digitalization and Automation of Freight Rail, WP 4 C-DAS (Fr8Rail II WP4)

RISE SICS

Martin Joborn

Smart Planning and Safety for a safer and more robust European railway sector (PLASA 2)

KTH, DB Transport&logistics, Trafikverket, Siemens, Hacon

Ying Löschel

Konstruktionsregler för en robust tågplan (KRUT)

Trafikverket/Linköpings universitet

Emma Solinen

Följsam Automation (F-Auto)

Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Uppsala universitet, Luftfartsverket, Trafikverket

Magnus Bång

Tågsimulering och ERTMS

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Birgtta Thorslund

Projektspecifikation för Mindre Störningar i Tågtrafiken, del 2 (MIST2)

Lunds Universitet

Lena Hiselius

Banarbetsprocess och datatillgång (BANDAT)

Lunds Universitet

Lena Hiselius

Flexibilitet och återställningsförmåga som tidtabellsmått (FlexÅter)

KTH

Markus Bohlin

Tidtabellskvalitet (TTK)

Linköpings universitet, RISE SICS

Anders Peterson

DIALOG

Uppsala universitet

Anders Arweström Jansson

TRANS-FORM: Det svenska delprojektet

Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Linköpings universitet (LiU)


Johanna Törnquist Krasemann

Kapacitet i nätverk (KAIN)

KTH

Jennifer Warg

Utveckling av spridningsmått för störningar och deras påverkan på punktlighet (UTSPRIDD)

RISE SICS

Martin Joborn

Grafiska prognostidtabeller (GraPro)

RISE SICS

Sara Gestrelius

Beslutstöd för trafikledare: approximativa och exakta optimerande metoder - förstudie (BLIXTEN)

Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Johanna Törnquist Krasemann

Utformning av servicefönster för varierande trafik- och underhållssituationer (UHF)

Linköpings universitet

Tomas Lidén

GridRail

Uppsala universitet

Anders Arweström Jansson

Automatiserad tågtrafikledning - förstudie

Uppsala universitet

Anders Arweström Jansson

FR8HUB WP3 Real time network management and simulation of increasing speed for freight trains (Fr8Hub)

KTH, LiU

Markus Bohlin

Indicator monitoring for a new railway paradigm in seamlessly integrated cross modal transport chains – Phase 2 (Impact-2, WP7)

RISE SICS

Martin Joborn

Transporttillgänglighet – tillgänglighetsnyckeltal för järnvägsnät och banunderhåll (TT-JOB)

RISE

Martin Aronsson

Mindre Störningar i Tågtrafiken (MIST)

Lunds Universitet

Lena Hiselius

Reservkapacitet i tågplaneprocessen (RIT)

RISE

Martin Aronsson

Automatic Rail Cargo Consortium, WP 2-3 Swe (ARCC)

RISE SICS, Linköpings universitet, KTH

Martin Joborn

Avslutade projektProjektnamn

Utförare

Projektledare

Realiserbara och Ändamålsenliga Tidtabeller (RELÄET)

Linköpings Universitet

Johanna Törnquist Krasemann

Samhällsekonomiskt effektiv fördelning av järnvägskapacitet (SamEff)

RISE

Martin Aronsson

Bankapacitet och kostnadselasticitet för underhåll

VTI

Kristofer Odolinski

Effektiv planering av järnvägsunderhåll – servicefönster (EPLUS)

Linköpings universitet

Martin Joborn

Utvärdering av förändringar i tågtrafikledningens beslutsfattande (UFTB samt UFTB II)

Uppsala universitet

Anders Arweström Jansson

Avvikande hastighet på godståg

VTI

Ragnar Hedström

In2Rail, Intelligent Mobility Management (WP7-WP9)

RISE SICS

Martin Joborn

Coordination of core European supply chains using Optimization (CO2REOPT)

RISE SICS

Markus Bohlin

Smart Planning and Safety for a safer and more robust European railway sector (Plasa)

KTH

Markus Bohlin

Strategisk anläggningsplanering för balansering av underhåll och tågtrafik – förstudie (STAPLA-F)

Linköpings universitet

Tomas Lidén

Banarbeten – processer och datatillgång (Bada-f)

Lunds Universitet

Lena Hiselius

Förstudie tågsimulering och ERTMS

VTI

Birgitta Thorslund

Flexibel omplanering av tåglägen vid driftstörningar (FLOAT)

BTH

Johanna Törnquist Krasemann

Förbättrad tomflödesallokering i Samgods med hänsyn till angiven kapacitet – förstudie (TOMSAM)

Sweco

RISE SICS

Henrik Edwards

Increasing Capacity 4 Rail networks through enhanced infrastructure and optimised operations (Capacity4Rail)

LiU

Anders Peterson

Utvärdering av tidtabellsstrategier

KTH

Markus Bohlin

Förstudie utformning av rangerkonfiguration i prognostiserad

vagnslasttrafik 2020–2040 (PRAGGE/PRAGGE2)

RISE SICS

Martin Aronsson

Robusta Tidtabeller För Järnvägstrafik + (RTJ+)

Linköpings Universitet

Anders Peterson

Framtidens Leveranstågplaneprocess (FLTP)

RISE SICS

Martin Aronsson

Optimering och tidtabelläggning

Statens Väg och Transportforskningsinstitut , RISE SICS, Blekinge Tekniksa Högskola

Jan-Eric Nilsson

Beslutsstöd och automation av tågtrafikstyrning - BAOT

Uppsala Universitet


Bengt Sandblad

Metoder att mäta och utvärdera stora trafikavbrott i persontrafik på järnväg

Kungliga Tekniska Högskolan

Oskar Fröidh

Tidtabellägning med hjälp av simulering

Kungliga Tekniska Högskolan

Bo-Lennart Nelldal, Oskar Fröidh

Spridningseffekter av störningshändelser i tågtrafiken

(SPRIDA)

RISE SICS

Martin Joborn

Överbelastad infrastruktur - Var går gränsen?

Kungliga Tekniska Högskolan

Bo-Lennart Nelldal, Oskar Fröidh

Kapacitetsanalys i ett nätverksperspektiv

Kungliga Tekniska Högskolan

Oskar Fröidh

Framtida operativa tågtrafiksystemet - FOT

Uppsala Universitet

Bengt Sandblad

Effektsamband för underhåll av järnväg

Kungliga Tekniska Högskolan

Oskar Fröidh

Trafikinformation lägesbild

Uppsala Universitet

Bengt Sandblad

Uppföljning och prediktion - UoP

Blekinge Tekniska Högskola, SICS Swedish ICT

Johanna Törnquist Krasemann

Punktlighet genom målpunktsstyrning - PUMPS

SICS Swedish ICT, (Transrail Sweden AB)

Martin Joborn

Klimat på spåret - KLIPS

SICS Swedish ICT

Martin Aronsson

Tidtabellsoptimering för malmtrafikens expansion - TOMTE

SICS Swedish ICT

Martin Joborn

Tågplan 2015 Lean Marakasen

SICS Swedish ICT

Martin Aronsson

Optimal networks for train integration management across Europe - ONTIME

Uppsala Universitet

Bengt Sandblad

Förstudie uppföljning, kapacitetsplanering, simulering och trafikstyrning - FUKS

Blekinge Tekniska Högskola (SICS Swedish ICT, Linköpings Universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Uppsala Universitet)

Johanna Törnquist Krasemann

Samhällsekonomiska prioriteringskriterier vid tåglägestilldelning - SPIT

SICS Swedish ICT

Martin Aronsson

Robusta tidtabeller för järnvägstrafik

Linköpings Universitet

Johanna Törnquist Krasemann

Godstrafik på järnvägen

Linköpings Universitet

Johanna Törnquist Krasemann

Strategisk Fol-agenda

Linköpings Universitet

Martin Joborn

Beräkningsstöd för planering och resursallokering på rangerbangårdar - RANPLAN

SICS Swedish ICT

Markus Bohlin

Kvalitet hos operativ information

SICS Swedish ICT

Anders Holst

Framtida effektiv trafikstyrning

Uppsala Universitet

Bengt Sandblad

Effektiv operativ omplanering av tåglägen vid driftsstörningar - EOT

Blekinge Tekniska Högskola

Johanna Törnquist Krasemann

Förseningar, driftstörningar och kapacitetutnyttjande

Statens Väg och Transportforskningsinstitut

Jan-Eric Nilsson

Förseningar, driftstörningar och kapacitetutnyttjande - fortsättning

Statens Väg och Transportforskningsinstitut

Jan-Eric Nilsson

Förstudie åtgärder, effekter, marknad och strategiska beslut, infrastruktur och trafikering

Statens Väg och Transportforskningsinstitut (Kungliga Tekniska Högskolan, SICS Swedish ICT)

Jan-Eric Nilsson

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org    Telefon: +46 (0) 705 709 992