Bilder: Trafikverket

Om KAJT

Branschprogrammet syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att optimera nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Branschprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet.

Läs gärna Årsrapporten och Projektkatalogen.


Vision och programförklaring


KAJT:s vision är ett framtida järnvägssystem med maximal kapacitet och punktlighet.

KAJT:s bidrag till visionen är excellent forskning i samverkan.


Verksamheten bedrivs i enlighet med KAJT Programförklaring:


KAJT ska:

• Bedriva forskning rörande järnvägskapacitet som håller hög internationell klass och som syns i de viktigaste tidskrifterna och konferenserna.

• Förse branschen med kompetens genom utbildning av personer med doktors- eller licentiatexamina och medverka till att skapa en attraktiv miljö där dessa personer kan fortsätta verka.

• Bidra med kunskap, koncept, metoder och verktyg som branschen kan vidareförädla och implementera.

• Vara en efterfrågad part i internationella och nationella projekt och ett nav för KAJT-relaterade frågeställningar i Sveriges järnvägsbransch.

• Vara en mötesplats för problemägare och forskare och ha en aktiv interaktion med FoI-beställare, FoI-utförare och övrig järnvägsbransch.

• Arbeta med frågeställningar som är aktuella, väldefinierade och branschrelevanta med tydlig nytta för intressenterna.


Forskningsprogram

Forskningsprogrammet består av tre huvudkomponenter: Internationell samverkan och Shift2Rail, Kärnområden och Breddningsområden, vilket illustreras i figur nedan.

Kärnområden definierar branschprogrammets primära forskningsområde. Inom kärnområdet är parterna i KAJT Sveriges primära forskningsutövare. Deltagarna i branschprogrammet har tillsammans ledande kompetens för att bedriva forskning inom området. KAJT:s tre kärnområden är:


•Strategisk kapacitetsplanering

•Taktisk kapacitetsplanering

•Operativ trafikstyrning och tågdrift


Inom kärnområdena ska branschprogrammet ta fram ny kunskap, samt utveckla metoder och processer, tillämpliga på branschprogrammets intressenter. Forskningen inom kärnområdena beskrivs närmare av KAJT:s forskningsprogram, som fastställs av KAJT:s styrelse.


Breddningsområden definierar forskningsområden som KAJT utforskar i tillägg till kärnområdena, som ett komplement. Breddningsområdena förändras mer dynamiskt än kärnområdena, som avses ligga fast. Breddningsområden kan tillkomma och försvinna då behov förändras. Vissa breddningsområden kan ha stor forskningsaktivitet, medan andra har mindre. Forskningsprogrammet innehåller följande breddningsområden:


•Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan

•Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet

•Planering av transportnätverk, fordon och personal

•Underhåll och trafik

•Digitalisering och automation i tågplaneprocess och operativ drift

•Trafikinformation

•Hantering av större störningar

•Uppföljning och återkoppling


Internationell samverkan och Shift2Rail är en övergripande komponent i forskningsprogrammet för att synliggöra att KAJT är internationellt aktiva. Forskningen som bedrivs i de internationella projekten och Shift2Rail-projekten ansluter till forskningsprogrammets kärnområden eller breddningsområden.


KAJT:s Kärnområden och Breddningsområden beskrivs närmare här.


KAJT-experiment foi-prog


kajtkajt
Länk1
Länk2

bla
bla
bla
bla
bla
bla
bla
bla
bla
bla

Stycke 1
bla bla bal

Stycke 2
bla bla bla

Branschprogram Kapacitet i Järnvägstrafiken

Postadress: Branschprogram KAJT, c/o SICS Swedish ICT, Box 1263, 16429 Kista

E-post: info@kajt.org    Telefon: +46 (0) 705 709 992