Bilder: Trafikverket

Om KAJT

Forskningsprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken – KAJT – syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att förbättra nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Forskningsprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, modeller, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet. 

 

Forskningsprogrammet KAJT har sju akademiska parter: Linköpings universitet är värd för programmet och övriga akademiska parter är Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), RISE Research Institutes of Sweden (RISE), Uppsala universitet (UU), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Lunds universitet (LU). Trafikverket är programmets huvudfinansiär. 


Läs gärna Årsrapport och Projektresultat och Projektkatalogen.


Vision och programförklaring


KAJT:s vision är ett framtida järnvägssystem med maximal kapacitet och punktlighet.  
KAJT:s bidrag till visionen är excellent forskning i samverkan. 

 

Verksamheten bedrivs i enlighet med KAJT Programförklaring: 
 

KAJT ska: 

 • Bedriva forskning rörande järnvägskapacitet som håller hög internationell klass och som syns i de viktigaste tidskrifterna och konferenserna. 
 • Förse branschen med kompetens genom utbildning av personer med doktors- eller licentiatexamina och medverka till att skapa en attraktiv miljö där dessa personer kan verka. 
 • Bidra med kunskap, koncept, metoder och verktyg som branschen kan vidareförädla och implementera. 
 • Vara en efterfrågad part i internationella och nationella projekt och ett nav för KAJT-relaterade frågeställningar i Sveriges järnvägsbransch. 
 • Vara en mötesplats för problemägare och forskare och ha en aktiv interaktion med FoI-beställare, FoI-utförare och övrig järnvägsbransch.  
 • Arbeta med frågeställningar som är aktuella, väldefinierade och branschrelevanta med tydlig nytta för intressenterna. 


Forskningsprogram

Forskningsprogrammet består av tre huvudkomponenter: Internationell samverkan och Shift2Rail, Kärnområden och Breddningsområden, vilket illustreras i Figur 1. Forskning sker i samverkan ofta med flera forskningsutförare, problemägare och intressenter. 

KAJT Forskningsprogram
Internationell samverkan, Shift2Rail och Europe´sRail

Fr8Rail3 Motional
Kärnområden
Strategisk kapacitetsplanering

Basta TOT KAIN2 SATT-TF SATT-BP UFO MiST_Plattform SATT-SP RANKA TTRuT HESE2 SIMULATO SEC
Taktisk kapacitetsplanering

KRUT ERTMS SJOT ARKA MAKK Priopunkt Bandat2 ROSSO PRATA SIMPOR Malmbanan T25
Operativ kapacitetsplanering

Fr8Rail3 SOS MATRIX Tidpunkt HUMAN-AUTO CAPMO-Train KKA-matrisen Situate ANAKIN C-DAS-Foi DACoD
Breddningsområden
Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan

SATT-TF TOT KAIN2 TTRuT Basta
Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet

Fr8Rail3 PRATA YardCDM RANKA Motional
Planering av transportnätverk, fordon och personal

CAPMO-Train SOL SJOT DACoD
Underhåll och trafik

Bandat2 SATT-BP UFO Priopunkt SATT-SP
Människan, digitalisering och automation

HUMAN-AUTO Situate KKA-matrisen ARKA Motional
Trafikinformation och störningshantering

MiST_Plattform SOS MATRIX VTT
Signal- och trafikstyrningssystem

ERTMS C-DAS-Foi HESE2 SIMULATO Motional
Uppföljning och återkoppling

Tidpunkt MAKK ANAKIN FBKS-demo

Kärnområden definierar forskningsprogrammets primära forskningsområde. Inom kärnområdet är parterna i KAJT Sveriges primära forskningsutövare. Deltagarna i forskningsprogrammet har tillsammans ledande kompetens för att bedriva forskning inom området. KAJT:s tre kärnområden är: 
 

 • Strategisk kapacitetsplanering  
 • Taktisk kapacitetsplanering 
 • Operativ kapacitetsplanering 

 

Inom kärnområdena ska forskningsprogrammet ta fram ny kunskap samt utveckla metoder och processer, tillämpliga på forskningsprogrammet intressenter. Forskningen inom kärnområdena beskrivs närmare av KAJT:s forskningsprogram, som fastställs av KAJT:s styrelse. 

 

Breddningsområden definierar forskningsområden som KAJT utforskar i tillägg till kärnområdena, som ett komplement. Breddningsområdena förändras mer dynamiskt än kärnområdena, som avses ligga fast. Breddningsområden kan tillkomma och försvinna då behov förändras. Vissa breddningsområden kan ha stor forskningsaktivitet, medan andra har mindre. Forskningsprogrammet innehåller följande breddningsområden:  
 

 • Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan 
 • Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet 
 • Planering av transportnätverk, fordon och personal 
 • Underhåll och trafik 
 • Människan, digitalisering och automation 
 • Trafikinformation och störningshantering 
 • Signal- och trafikstyrningssystem  
 • Uppföljning och återkoppling  

 

Internationell samverkan och Shift2Rail är en övergripande komponent i forskningsprogrammet för att synliggöra att KAJT är internationellt aktiva. Forskningen som bedrivs i de internationella projekten och Shift2Rail-projekten ansluter till forskningsprogrammets kärnområden eller breddningsområden. 


KAJT:s Kärnområden och Breddningsområden beskrivs närmare här och projekten beskrivs här.


Implementation och tillämpning av forskningsresultat


Forskningens resultat kan vara av många olika former, allt från en fördjupad fortsättningsansökan, nyvunnen kunskap till nya system och organisationsförändringar. Vissa typer av resultat är enklare att implementera, andra är komplexare. När forskningsresultat ska implementeras finns ett flertal aspekter att beakta för att en implementation ska komma till stånd. I denna presentation beskrivs KAJTs syn på detta.