Bilder: Trafikverket

Om KAJT

Branschprogram Kapacitet i järnvägstrafiken – KAJT – syftar till att förstärka järnvägssystemets förmåga att tillgodose samhällets transportbehov. Målet för forskningen inom programmet är att förbättra nyttjandet av järnvägssystemet och utforma effektiva och pålitliga trafikflöden med tillhörande tjänster. Branschprogrammet bidrar till att utifrån infrastrukturella förutsättningar på strategisk, taktisk och operativ nivå ge järnvägsbranschen bättre koncept, modeller, verktyg och metoder så att svensk järnväg blir världsledande inom effektivitet, kvalitet och flexibilitet. 

 

Branschprogram KAJT har sju akademiska parter: Linköpings universitet är värd för programmet och övriga akademiska parter är Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), RISE Research Institutes of Sweden (RISE), Uppsala universitet (UU), Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) och Lunds universitet (LU). Trafikverket är programmets huvudfinansiär. Partnerföretag är SJ AB, LKAB, Green Cargo AB, MTR Nordic AB, Sweco Society AB och Transrail Sweden AB. 


Läs gärna Årsrapport och Projektresultat och Projektkatalogen.


Vision och programförklaring


KAJT:s vision är ett framtida järnvägssystem med maximal kapacitet och punktlighet.  
KAJT:s bidrag till visionen är excellent forskning i samverkan. 

 

Verksamheten bedrivs i enlighet med KAJT Programförklaring: 
 

KAJT ska: 

 • Bedriva forskning rörande järnvägskapacitet som håller hög internationell klass och som syns i de viktigaste tidskrifterna och konferenserna. 
 • Förse branschen med kompetens genom utbildning av personer med doktors- eller licentiatexamina och medverka till att skapa en attraktiv miljö där dessa personer kan verka. 
 • Bidra med kunskap, koncept, metoder och verktyg som branschen kan vidareförädla och implementera. 
 • Vara en efterfrågad part i internationella och nationella projekt och ett nav för KAJT-relaterade frågeställningar i Sveriges järnvägsbransch. 
 • Vara en mötesplats för problemägare och forskare och ha en aktiv interaktion med FoI-beställare, FoI-utförare och övrig järnvägsbransch.  
 • Arbeta med frågeställningar som är aktuella, väldefinierade och branschrelevanta med tydlig nytta för intressenterna. 


Forskningsprogram

Forskningsprogrammet består av tre huvudkomponenter: Internationell samverkan och Shift2Rail, Kärnområden och Breddningsområden, vilket illustreras i Figur 1. Forskning sker i samverkan ofta med flera forskningsutförare, problemägare och intressenter.  

KAJT Forskningsprogram
Internationell samverkan och Shift2Rail

Plasa2 Fr8Hub Impact-2 Fr8Rail2 WP3 Fr8Rail2 WP4 Fr8Rail3
Kärnområden
Strategisk kapacitetsplanering

Körbar BANKER SATT Fr8Hub RIT-H DeDe FlexÅter Plasa2
Taktisk kapacitetsplanering

MIMA KRUT TTK Plasa2 Impact-2 FlexÅter ERTMS UHF SJOT Fr8Rail3 Fr8Hub RIT-H Fr8Rail2 WP3
Operativ kapacitetsplanering

Fr8Rail2 WP3 Ståndpunkt TESTER Fr8Rail2 WP4 Blixten2 FelOp FTTS2 Fr8Hub
Breddområden
Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan

DeDe RIT-H
Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet

Fr8Hub Fr8Rail3 Fr8Rail2 WP3
Planering av transportnätverk, fordon och personal

SJOT
Underhåll och trafik

SATT BANKER UHF Tid för underhållsåtgärder i spåret Bandat Fr8Rail3
Människan, digitalisering och automation

F-Auto FTTS2 FelOp
Trafikinformation och störningshantering

Blixten2 Fr8Rail2 WP4 FTTS2
Signal- och trafikstyrningssystem

TESTER ERTMS Körbar
Uppföljning och återkoppling

Nypunkt2.0 Ståndpunkt Mist2 TTK

Kärnområden definierar branschprogrammets primära forskningsområde. Inom kärnområdet är parterna i KAJT Sveriges primära forskningsutövare. Deltagarna i branschprogrammet har tillsammans ledande kompetens för att bedriva forskning inom området. KAJT:s tre kärnområden är: 
 

 • Strategisk kapacitetsplanering  
 • Taktisk kapacitetsplanering 
 • Operativ kapacitetsplanering 

 

Inom kärnområdena ska branschprogrammet ta fram ny kunskap samt utveckla metoder och processer, tillämpliga på branschprogrammets intressenter. Forskningen inom kärnområdena beskrivs närmare av KAJT:s forskningsprogram, som fastställs av KAJT:s styrelse. 

 

Breddningsområden definierar forskningsområden som KAJT utforskar i tillägg till kärnområdena, som ett komplement. Breddningsområdena förändras mer dynamiskt än kärnområdena, som avses ligga fast. Breddningsområden kan tillkomma och försvinna då behov förändras. Vissa breddningsområden kan ha stor forskningsaktivitet, medan andra har mindre. Forskningsprogrammet innehåller följande breddningsområden:  
 

 • Framtidens transportsystem och trafikefterfrågan 
 • Järnvägens sidosystem och koppling till järnvägsnätet 
 • Planering av transportnätverk, fordon och personal 
 • Underhåll och trafik 
 • Människan, digitalisering och automation 
 • Trafikinformation och störningshantering 
 • Signal- och trafikstyrningssystem  
 • Uppföljning och återkoppling  

 

Internationell samverkan och Shift2Rail är en övergripande komponent i forskningsprogrammet för att synliggöra att KAJT är internationellt aktiva. Forskningen som bedrivs i de internationella projekten och Shift2Rail-projekten ansluter till forskningsprogrammets kärnområden eller breddningsområden. 


KAJT:s Kärnområden och Breddningsområden beskrivs närmare här och projekten beskrivs här.