Bilder: Trafikverket

Excellensområde 7: Trafikplanering och trafikstyrning

Excellensområde 7 Trafikplanering och styrning behandlar processer och metoder för strategisk och taktisk kapacitetsfördelning och trafikplanering samt för operativ trafikstyrning. Sverige ligger i framkant i Europa gällande utveckling av området, tillsammans med t ex Schweiz, Nederländerna och Tyskland. Vid internationella konferenser är Sveriges representation god i förhållande till vår storlek. Inom Shift2Rail har Sverige varit dominerande inom området Network Management.

 

Området behandlar följande frågeställningar:

 • Metoder och processer för fördelning av tillgänglig kapacitet utifrån strategiskt, taktiskt och operativt tidsperspektiv, dvs ur ett flerårigt, ettårigt, samt kortsiktigt tidsperspektiv.
 • Samordning, prioritering och värdering av olika intressenters anspråk på järnvägsnätets kapacitet: persontåg, godståg, underhåll.
 • Planeringsmetoder, planeringsprocesser och beslutsstöd för tidtabellsplanering.
 • Samordning mellan nationell och internationell kapacitetsfördelning.
 • Robusthet i tågplan och genomförande.
 • Planering av transportnät (gods- och persontrafik) med efterfrågeeffekter, lok- och vagnsplanering, samt personalscheman.
 • Trafikledning, trafikledningsprocesser, beslutsstöd, verktyg och system.
 • Operativ styrning, tågdrift liksom operativ samordning mellan aktörer.
 • Trafikaspekter av förarstödssystem, ATO och kunskapsuppbyggnad om självkörande tåg.
 • Samband mellan trafik, kapacitet och signalsystem (ERTMS).
 • MTO-frågor (människa-teknik-organisation) relaterat till området som helhet.
 • Planering och styrning av godstrafik.

 

En komplett verksamhetsplan finns här.


Deltagande universitetsmiljöer är Linköpings universitet, Blekinge tekniska högskola, Uppsala universitet, Kungliga tekniska högskolan och Lunds universitet. Excellensområde 7 leds av Linköpings universitet.

 

Koordinator för Excellensområde 7 Trafikplanering och trafikstyrning är:


Anders Peterson, Linköpings universitet

anders.peterson@liu.se 011 —36 31 07