Bilder: SJ Pressarkiv

Temadag om tidtabelläggning


Den 5 december 2013 bjöd KAJT in till en intressant temadag om tidtabelläggning.

Tidtabellen och dess konstruktion är en central pusselbit för ett effektivt järnvägssystem. Inom området pågår forskning och utveckling som kommer att förbättra möjligheterna till bättre nyttjande av järnvägens kapacitet. På temadagen presenterades Trafikverkets och operatörers verksamhet inom området, liksom aktuell forskning. Dagen blev en mötesplats för forskare, yrkesverksamma från Trafikverket och järnvägens operatörer, och andra intresserade.


Här kan du se presentationerna från dagen:

Introduktion om KAJT, Martin Joborn, SICS Swedish ICT

Trafikverkets process för kapacitetsplanering och operativ trafik – FUKS-projektet, Magnus Wahlborg, Trafikverket

Trångsektorsplaner, Per Konrad, Trafikverket

Kapacitetssituation och överbelastningar, Magdalena Grimm, Trafikverket

Tågplaneprocessen 2014, Stefan Persson, Trafikverket

SJ produktionsplaneringsprocess, Bertil Hellgren, SJ

Robusta tidtabeller för järnvägstrafik, Emma Andersson/Anders Peterson, Linköpings universitet

Kvalitet i trafikplaner: Sambanden mellan trafikplanering och operativ styrning. Peter Hellström, Tyréns/Uppsala universitet

Tidtabelläggning med hjälp av simulering, Hans Sipilä, KTH

Successiv tilldelning – Trafikverkets nya process för konstruktion av tågplan, Jakob Fritzell, Trafikverket

Finns den optimala tågplanen? Martin Aronsson, SICS Swedish ICT

Green Cargos arbete kring successiv tilldelning, Jan Sköld, Green Cargo

Provtryckning av tågplanen 2014 i Railsys, Magnus Wahlborg och Per Konrad, Trafikverket